Oferta

Usługi z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony środowiska

Oferta naszej firmy zawiera szeroki wybór prac z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska. Posiadamy stosowne uprawnienia geologiczne w kategoriach: II, III, IV, V, VIIVIII.

Projekty badań i dokumentacje geologiczne

 • rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin stałych (np. kruszywo naturalne, surowce skalne, surowce ilaste);
 • inwentaryzacja złóż surowców budowlanych i ocena możliwości ich eksploatacji;
 • projekty zagospodarowania złóż kopalin i plany ruchu zakładów górniczych oraz opracowanie wniosku o wydanie koncesji na eksploatację złóż;
 • projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych (studnie głębinowe) i stref ochronnych ujęć, opracowanie operatów wodnoprawnych;
 • regionalne dokumentacje hydrogeologiczne,
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska dotyczące jakości wód podziemnych, zmiany stosunków wodnych oraz skażenia gleb i wody oraz monitoring wód podziemnych;
 • raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, prognozy skutków zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze;
 • projekty rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;
 • projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów uciążliwych (wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych, stacje paliw itp.);
 • opracowania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych;
 • projekty i dokumentacje z wykonania otworów wiertniczych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi.

Wiercenia

Wykonujemy wiercenia:

 • poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż kopalin stałych;
 • hydrogeologiczne - ujęcia wody (studnie), piezometry;
 • geośrodowiskowe (ocena zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych);
 • geologiczno-inżynierskie.

Kompleksowa obsługa geotechniczna budowy

 • odbiory wykopów fundamentowych;
 • badania zagęszczenia gruntu sondą lekką (DPL) i średnią (DPM);
 • badania lekką płytą dynamiczną;
 • badania sondą obrotową VT;
 • pobór próbek do badań laboratoryjnych, w tym prób NNS.

Polecamy

Studnie małośrednicowe, np. na potrzeby podlewania ogrodu w sytuacji, gdy warunki hydrogeologiczne pozwalają na wykonanie takiej studni. Wskaż nam lokalizację działki, a my powiemy Ci, czy to możliwe.

-- (C) 2000-2009 Gemius SA - gemiusAudience / ver 11.1 / pp.produkt_zasiegowy_pkt.pl / produkt zasiegowy pkt.pl-->